Richard van de Berg

Richard van de Berg

Veranderend landschap

Opmars van industrie in open landschap

Het landelijk gebied van Noordwest Friesland staat onder druk. Problemen als verzilting en dalende werkgelegenheid maken het noorden steeds minder aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. De schoonheid van het open kleilandschap met haar terpdorpen, kreken, boerderijen en onregelmatige blokverkaveling raakt ondergeschikt aan de roep om de sociaal-economische positie te versterken. Megastallen en glastuinbouwcomplexen verrijzen in het landschap, naast industriegebieden. Kathedralen van de moderne wereld, of vervuiling van de horizon.

Landbouwgrond ten koste van havenindustrie. In de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft industrie haar intrede gedaan in Nederland. Op verschil­lende plekken langs de kust zijn industriehavens aangelegd, vaak ten koste van landbouwgebied. Boerderijen en landbouwgrond kregen een nieuwe bestemming; soms hebben hele dorpen moeten wijken. De inpassing van deze industriehavens heeft gevolgen voor de beleving van het gebied. Immers, de typologie van industriele havens sluit niet aan bij die van een open kleilandschap, met haar terpen, verkaveling en in essentie open ruimte.

Schaalvergroting. De landbouwsector kampt met het probleem van verzilting, waardoor de bouwgrond onvruchtbaar wordt. De boeren zullen hierdoor hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Daarnaast heeft het gebied te maken met een relatief hoge werkloosheid (17% ten opzichte van 9% in de rest van Nederland) en daalt het inwonertal (demografische krimp). Om de economie te stimuleren wordt schaalvergroting ingezet. Megastallen en glastuinbouw komen in de plaats van (kleinere)boerderijen.

.

Kijk verder:

Onderzoeksrapport

Ontwerprapport

Poster

Live presentatie

.

Terug naar overzicht

VERANDEREND LANDSCHAP

Opmars van industrie in open landschap