Ranja aan de Rijn

‘Ranja aan de Rijn’

De transformatie van een steenfabriek in de Elsterwaard

eindpresentatie & expositie (gang e-vleugel)

7 december 13.00 uur

MAD
Modeling And Design
Major: Tuinarchitectuur
3e jaars studenten | 4e editie | 2011
Locatie: Elsterwaarden, Elst (gemeente Rhenen)
(51*59’08,16’N – 5*28’2851,64’O)
Opdrachtgever: Utrechts Landschap
Begeleiders: Bas Geelen & Hans Smolenaers

In de Elsterwaarden heeft de hierboven afgebeelde steenfabriek
tot voor kort gefunctioneerd.
Op dit moment worden de fabriekshallen ontmanteld en
het voormalige ‘tasveld’ (opslagplaats voor bakstenen)
ontgraven in de vorm van een nevengeul.

Dit om ruimte te bieden aan de doorstroming van de
Nederrijn bij hoog water. Hierdoor ontstaat een terp die
recreatieve kansen biedt in de vorm van kleinschalige
horeca, een straattheater, een speelvoorziening etc.
Naast dit programma biedt deze transformatie ecologische
waardevolle zones. Langs de geul kan zich een kwelwatermoeras ontwikkelen.
Aan de westzijde van de terp komt
een hoger gelegen vluchtplaats voor fauna. Tevens wordt
de verbinding tussen de Elster Buitenwaard en de Amerongse
Bovenpolder versterkt.

De Tuinarchitectuur-studenten uit het derde studiejaar
hebben op basis van deze factoren een voorstel uitgewerkt
voor een gekozen typologie binnen een vijftal
thema’s.
De individuele boekjes beschrijven de zoektocht en totstandkoming
van het uiteindelijke model…