Ontwerpen aan een klimaatbestendige stadsregio

THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Zo luidt het motto van de opgave die eind 2009 is gelanceerd door Hogeschool Larenstein voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De gedachte is om de stadsregio klimaatbestendig in te richten waarbij rekening moet worden gehouden met functies als wonen, werken, recreatie, (wildernis)natuur en (stads)landbouw.
De opgave komt voort uit het Europese samenwerkingsproject “Future Cities”. Een aantal samenwerkende Europese steden, waaronder Arnhem en Nijmegen, zoekt naar structurele oplossingen voor de wateroverlast en oververhitting in en om steden als gevolg van de klimaatverandering. Bij de inrichting worden zowel klimaatmitigerende als klimaatadaptieve maatregelen ingezet.
Studenten van de major Landschapsarchitectuur, Bos- en Natuurbeheer en Land- en watermanagement hebben als een adviesbureau gewerkt aan diverse voorstellen voor het klimaatbestendig maken van de stadsregio. Op diverse schaalniveaus zijn deelgebieden en thema’s uitgewerkt. De resultaten zijn in de vorm van rapporten gepubliceerd. De resultaten zijn door de organisatie “Future Cities” zeer gewaardeerd. Ook andere partijen, zoals de gemeente, Rijkswaterstaat en Alterra hebben positief gereageerd op hetgeen door de studenten in een relatief korte tijd is vervaardigd.

In deze brochure worden de belangrijkste resultaten van deze studentonderzoeken rondom drie thema’s belicht, te weten:

• Investeren in waterveiligheid

• Reductie van het hitte-eiland effect

• Transitie naar duurzame energie

Download de brochure