Marleen Vermeulen

Marleen Vermeulen

.

De Blauwe Polder Ader

Dit afstudeerproject gaat over het gebied Midden-Delfland, wat gelegen is in de Zuidwestvleugel van de Randstad. Het project laat een ontwerpproces zien, waarbij er door de schalen heen is ontworpen. Belangrijk daarbij was dat het een integrale opdracht werd, waarbij stedenbouw, landschap, natuur en recreatie met elkaar gecombineerd worden en elkaar waar mogelijk versterken of verbeteren.

De opgave voor het masterplan is hoe men het unieke veenweidelandschap kan behouden of versterken voor de toekomst, zonder dat de waarden of karakteristieken aangetast worden? Het masterplan geeft hier in grote lijnen een antwoord op. Om het unieke landschap te kunnen behouden, wordt er ruimtelijke zonering toegepast zodat het gebied ook in de toekomst zijn kwaliteiten zoals openheid kan blijven behouden. Er zullen door de ruimtelijke zonering drie gebieden ontstaan, welke zijn gebaseerd op de kwaliteiten van de dragers; landbouw, natuur en recreatie. Zo ontstaat er het agrarische gebied, de Zwethzone en de recreatiezone. Door deze zonering kunnen functies van elkaar gescheiden worden, en zal het intensieve recreatie gebied niet verder kunnen uitbreiden richting het agrarische gebied. De Zwethzone zal daarbij als natuurlijke bufferzone optreden. Een zone waar landbouw, recreatie, en natuur met een kleine toevoeging van landschappelijk wonen harmonieus samen zullen gaan.

Binnen de Zwethzone bevind zich het dorp Maasland, met de aanliggende Commandeurs-, Foppen-,  en Alkeetbuitenpolder. Dit gebied is gekozen om verder uit te werken. De opgave voor deze deeluitwerking is hoe landbouw, natuur, recreatie en een kleinschalige toevoeging van landschappelijk wonen met elkaar in harmonie samen kunnen gaan, zonder dat de waarden en karakteristieken van het veenweidelandschap verder aangetast zullen worden? Het structuurplan geeft de grote lijnen van het plan aan. Waarbij in het verdere ontwerproces is gekeken naar de inrichting van een nieuwe dorpsrand van Maasland en de twee nieuwe bouwlocaties; wonen aan de nieuwe dorpsrand en wonen aan het water verder zijn uitgewerkt en toegelicht. Om alle functies in dit gebied harmonieus met elkaar samen te laten gaan, zal het water een grote rol gaan spelen. Het water vormt een belangrijk kenmerk van Midden-Delfland en gaat een belangrijke rol gaan spelen in de versterking van het landschap. Het water zal als een soort blauwe ader door het gebied stromen met daaraan gekoppeld nieuwe vormen van natuur, wonen, en extensieve recreatie.

Verder kijken:

live presentatie