Eclas conference 2014

In September 2014 the  25th ECLAS conference took place in Porto (P). The main theme was: ‘Landscape: A place of cultivation’ with four aspects: Cultivation of ideas, Cultivation of land, Cultivation of nature and Cultivation of art. For every aspect, papers were written and presented at the conference by (PechaKucha) presentations. Michael van Gessel presented a key note lecture.

start conferentie met key note michael van gesselStart ECLAS conferentie 2014 in Porto met key-note lezing door Michael van Gessel

To experience current landscape architecture one could take part in the field trips to parks in Porto (Serralves, Paque de Cidade).

At the beginning of this conference Paolo Farinho Marques of the University of Porto stated that: ”Cultivating nature is certainly the clue to solve the essence of our problems”. Some speakers underpinned the importance of an integral approach and at the same time we see that to carry out a research or teach students we have to address a specific aspect.

But what is nature? We discussed what nature, ecology, biodiversity means within the field of Landscape Architecture. Ranging from a philosophical perspective (e.g. the visionary ideas of Le Roy or the paper on rethinking ecological design), to analysing and mapping and the actual implementation in projects.

Cortaderia selloana (pampasgras) is een invasieve soort in PTCortaderia selloana looks great to us, but is an invasive species in Portugal

We see a shift from nature conservation- and mitigation to using new projects as an opportunity to improve ecological and spatial quality. There was a focus on the cultivation of nature in cities. Perhaps logical, since the city is, besides the prehistorically every-day-world of the Savannah (or Montado), the most natural habitat of men. And cities offer opportunities for enriching nature. We are looking to improve the basic conditions for people in this habitat – climate, water system, vegetation and fauna. Design rules for this habitat, e.g. looking at the microclimate, create more comfortable outdoor space.

By understanding the processes, patterns and structure of nature, landscape architects can compose and design better projects, better places to live, for now and for the future. We know that we cannot manage these ever changing processes, but we can influence them by spatial interventions, choosing the right design solutions and adapting ourselves to the changing circumstances.

We understand that the criteria we use for analysing, mapping and monitoring depends very much on our starting points, our values: e.g. in the research on biodiversity in Porto on ecotopes and morphology, the Alentejo study on nature heritage value and the landscape characteristic mapping of the Rotterdam metropolitan landscape. The role of green infrastructure was illustrated by a wide range of projects. Debate is going on about combining the power of intuition, expressing basic values and passionately seducing politicians, clients and the public, with at the same time building upon scientific data and results of monitoring to clarify the effects and ecosystem services.

stadspark porto loop onder weg door naar de kustCity park Porto connected to sea shore under raised road oog voor detaillering in park portoMeticulous detailing of hard landscaping near water feature in park

For teaching: students need to develop their concepts of nature to be able to relate their concepts, plans, methods and criteria.

We need to be clear about the research methods we use. In order to develop our knowledge in an integral way we have to go beyond the methods of natural sciences, by carrying out research through design and participatory research.

You can find the proceedings and the abstracts of the conference on the ECLAS 2014 Porto website: http://www.eclas2014.pt/news/

Jeroen de Vries & Jan van Merriënboer

NL

ECLAS Conferentie 2014

De Universiteit van Porto was in September 2014 gastheer voor de  25ste ECLAS conferentie. Daar kwamen bijna 200 docenten, onderzoekers, PhD studenten en experts uit het werkveld bij elkaar. Het hoofdthema was cultivatie, met als subthema’s ideeën, land, natuur en cultuur. Michael van Gessel gaf een key note lecture. De hedendaagse praktijk van de landschapsarchitectuur was te ervaren tijdens de excursies naar de parken in Porto (Serralves, Paque de Cidade).

Op de eerste dag van de conferentie zei Paolo Farinho Marques, ontwerpdocent in Porto, dat ”het cultiveren van natuur zeker de sleutel is voor het oplossen van de problemen in de stad en het landschap”. Enkele sprekers onderstreepten het belang van een brede, integrale aanpak en tegelijkertijd zien we dat voor het opleiden van studenten en voor het doen van onderzoek we ons moeten beperken tot een specifiek onderwerp.

Maar wat moeten we verstaan onder het begrip ‘natuur?’ We bediscussieerden wat bijvoorbeeld natuur, ecologie, biodiversiteit betekent, of kan betekenen voor het vakgebied van de landschapsarchitectuur. De benaderingen liepen uiteen van een filosofisch perspectief (bijvoorbeeld de visionaire ideeën van Le Roy of het paper over het herdefiniëren van ecologisch ontwerp), tot het analyseren, in kaart brengen en vervolgens toepassen in projecten.

We zien een verschuiving  van natuurbeschermende- en mitigerende maatregelen, naar het inzetten van projecten om de ecologische kwaliteit tegelijk met de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De meeste inleidingen gingen over de natuur in steden. Misschien ook wel logisch want dit is, na de prehistorische leefomgeving van de Savanne (of Montado), de meest natuurlijke habitat van de mens. En steden bieden kansen om de natuur te verrijken. We streven ernaar om de basisvoorwaarden voor mensen in deze habitat te verbeteren; klimaat, watersysteem, vegetatie en fauna. Ook door het geven van ontwerprichtlijnen om het microklimaat te verbeteren om op die wijze, een aangename buitenruimte te creëren.

Door de natuurlijke processen, patronen en structuren te begrijpen kunnen landschapsarchitecten ‘betere’ ontwerpen maken, betere projecten tot stand brengen, voor het welzijn van nu en in de toekomst. We weten dat we de steeds wijzigende processen niet echt kunnen beheersen, maar we kunnen ze wel beïnvloeden door ruimtelijke ingrepen, door de juiste ontwerpoplossing te kiezen en ons aan te passen aan veranderingen.

We begrijpen dat de criteria die we voor analyse, karteren en monitoring gebruiken sterk afhangen van onze uitgangspunten en waarden, bijvoorbeeld in het biodiversiteitonderzoek van de ecotopen en morfologie van de stad Porto, het Alentejo onderzoek over natuurwaarden en het onderzoek naar de landschapsidentiteit in Rotterdam. De rol van groene infrastructuur werd duidelijk in een groot aantal projecten. Hierbij speelt het debat van hoe je de kracht van intuïtie en creativiteit, waarbij de ontwerper haar eigen waarden tot uiting laat komen en op gepassioneerde wijze de politiek, opdrachtgevers, bewoners verleidt, combineert met het onderbouwen van plannen met wetenschappelijke data en monitoring om de effecten en ecosysteemdiensten expliciet te maken.

Voor het onderwijs is het van belang dat studenten hun concepten van natuur ontwikkelen en deze kunnen vertalen in methodieken en criteria en vervolgens kunnen toepassen in plannen. We moeten onze onderzoeksmethoden verder ontwikkelen. Om de kennis echt toepasbaar te maken voor het vakgebied moeten we verder gaan dan de methoden van de natuurwetenschappen en gebruik maken van ontwerpen en participatief onderzoek.

De papers en abstracts waarin dit alles aan bod komt, zijn te downloaden van de website van de ECLAS conferentie bij het kopje nieuws: http://www.eclas2014.pt/news/.

Jeroen de Vries en Jan van Merriënboer